top of page

Privacy verklaring

ALGEMEEN

Kreasa handbal vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kreasa handbal vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze spelers, vrijwilligers, leveranciers en alle derden waar onze club mee communiceert.

Als Kreasa handbal vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Kreasa handbal vzw

Zetel: Cremerstraat 13 te Houthalen-Helchteren

Emailadres: eddy.reuvers@gmail.com

 

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Je persoonsgegevens worden door Kreasa handbal vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten als vzw en in het kader van de vrijwilligerswetgeving (wettelijke verplichting)

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Kreasa handbal vzw (uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang / ondubbelzinnige toestemming waar het gaat over privé-contactgegevens)

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • Het berekenen van de vergoedingen (wettelijke verplichting)

 • Het verwerken van financiële gegevens in de boekhouding (wettelijke verplichting)

 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de bovenstaande doelstellingen:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

 • Rijksregisternummer

 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 • Medische gegevens, indien nodig.

 • Beeldmateriaal voor gebruik in onze communicatiekanalen

 

WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door Kreasa handbal vzw en volgende externe organisaties:

 • Koninklijke Belgische handbalbond, Vlaamse handbalvereniging, Limburgse handbalbond

 • Sportadministratie

 • Gemeente Houthalen-Helchteren

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

​BEWAARTERMIJN

Kreasa handbal vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Kreasa handbal vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig.

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Kreasa handbal vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.

Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan, in de mate van het mogelijke voor de werking van de club ) door ons.

 

​KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Kreasa handbal vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 26/09/2018.

bottom of page